Quốc phòng

Cán bộ, chiến sĩ đồn BP Mỹ Lý tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi”

16:01, 18/10/2021
Ngày 18/10, đồn Biên phòng Mỹ Lý phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương xã Mỹ Lý và Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn tham gia cuộc thi trực tuyến "Biên cương tổ quốc tôi". 

Tham gia cuộc thi gồm có các cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Mỹ Lý, cán bộ công chức, giáo viên và đoàn viên thanh niên trên địa bàn 2 xã Mỹ Lý và Bắc Lý huyện Kỳ Sơn.

Cán bộ, chiến sĩ đồn BP Mỹ Lý tham gia cuộc thi.

Đây là cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi”.

Cán bộ, công chức xã Mỹ Lý tham gia cuộc thi.
Cán bộ đồn Biên phòng Mỹ Lý hướng dẫn tham gia cuộc thi.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Anh Bách 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện