Sức khỏe

Dừng thực hiện cách ly y tế tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An

11:33, 09/07/2021
Từ 00h00 ngày 09/7/2021, dừng thực hiện cách ly y tế đối với Bệnh viện Tâm thần Nghệ An.

Ngày 8/7/2021, UBND tỉnh có Quyết định 2367/QĐ-UBND về việc dừng thực hiện cách ly y tế đối với Bệnh viện Tâm thần Nghệ An, Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ 00h00 ngày 09/7/2021.

Khu vực cách ly y tế tại Bệnh viện Tâm thần.

UBND tỉnh giao Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Nghệ An chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Y tế, Công an tỉnh; Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Nghệ An và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện