Thời sự - Chính trị

Danh mục 37 Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua tại Kỳ họp thứ 4

16:43, 09/12/2021
Trên cơ sở các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét và thông qua 37 Nghị quyết quan trọng để đề ra các giải pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; các cơ chế, chính sách, thúc đẩy phát triển kinh tế. Sau đây là danh mục 37 Nghị quyết  được HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua tại Kỳ họp thứ 4:
Toàn cảnh phiên bế mạc.

1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
2. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương.
3. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022.
4. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án.
5. Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
6. Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết trình kỳ họp.
7. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh quy định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
8. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại 19 Phụ lục kèm theo khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.
9. Nghị quyết quy định phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Ông Bùi Sơn - Thư ký kỳ họp thông qua Nghị quyết trình kỳ họp thứ 4HĐND tỉnh khóa XVIII.

10. Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
11. Nghị quyết ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025.
12. Nghị quyết quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều thuộc hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
13. Nghị quyết về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021.
14. Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019 tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Nghệ An.
15. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2020.
16. Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021.

Bà Nguyễn Thị Anh Hoa - Thư ký kỳ họp thông qua Nghị quyết trình kỳ họp thứ 4HĐND tỉnh khóa XVIII.

17. Nghị quyết ban hành Quy định về việc phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025 
 18. Nghị quyết ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, ổn định đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
19. Nghị quyết quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022.
20. Nghị quyết ban hành Quy định một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
21. Nghị quyết giao biên chế công chức và thống nhất tổng số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2022.
22. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Nghệ An về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường, thị trấn và xóm khối bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
23. Nghị quyết quy định một số chế độ hỗ trợ kinh phí trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
24. Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 có hiệu lực.
25. Nghị quyết về lệ phí đăng ký cư trú và diện tích nhà ở tối thiểu đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ để đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
26. Nghị quyết quy định một số biện pháp tăng cường giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.
27. Nghị quyết về bố trí ngân sách địa phương thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp.

28. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, câu lạc bộ trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và nghệ sĩ đang làm việc tại Trung tâm nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An.
29. Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và chính sách hỗ trợ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
30. Nghị quyết quy định mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
31. Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ một phần học phí năm học 2021 - 2022 cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
32. Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SAR-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
33. Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
34. Nghị quyết ban hành quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
35. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
36. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về chuyên đề “công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2015  đến năm  2020".
37. Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện