Thời sự - Chính trị

Quân khu 4: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII

11:25, 25/10/2023
Sáng 25/10, Đảng ủy Quân khu 4 tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII và tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 34, ngày 09/1/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng trong Đảng bộ Quân khu cho cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.
Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu và các cơ quan, đơn vị dự hội nghị.
 Lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu và các cơ quan, đơn vị dự hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ chủ chủ chốt các cơ quan, đơn vị của Quân khu đã được thông báo các nội dung cơ bản về: Báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024 và kế hoạch tài chính, ngân sách Nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5, khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031; Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; công tác cán bộ và báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đến Hội nghị Trung ương 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII; Các nội dung của Nghị quyết số 34-NQ/TW, ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng trong Đảng bộ Quân khu.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 - Khóa XIII.
Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 - Khóa XIII.

Trên cơ sở nội dung được thông báo, quán triệt, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nhận thức sâu sắc các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và các chiến lược tổng thể của Đảng, Nhà nước; Làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn đơn vị, về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng, góp phần tạo đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

 

Trần Dũng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện