Kinh tế

Ứng dụng chuyển đối số trong công tác vận hành Nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ

19:20, 15/09/2021
Để nâng cao năng lực trong các lĩnh vực quản trị, điều hành; nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đầu năm đến nay Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã tập trung đẩy mạnh việc ứng dụng chuyển đổi số trong công tác vận hành nhà máy.

Thực hiện chủ đề năm 2021: “Chuyển đổi số trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam”, trong 9 tháng đầu năm Công ty đã triển khai các nội dung như thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ; Triển khai kế hoạch thực hiện chuyển đổi số năm 2021 theo nhiệm vụ cụ thể cho các phòng/phân xưởng thông qua việc thành lập Tổ rà soát mức độ ứng dụng CNTT trong các phòng/phân xưởng Đơn vị với nhiệm vụ là khảo sát, đánh giá mức độ ứng dụng CNTT, mức độ số hoá dữ liệu trong tác nghiệp thường ngày, gợi ý các ý tưởng/công cụ cải tiến công việc của các phòng/phân xưởng.

Ứng dụng chuyển đối số trong công tác vận hành Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ.

Công ty đặt ra mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong Công tác chuyển đối số, kết quả đạt được cụ thể như sau: Hoàn thành công tác số hoá cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa lên trang web của Cục an toàn theo đúng quy định; Tổ chức thi Sát hạch nghề (nội dung lý thuyết) tại Công ty thủy điện Bản Vẽ năm 2021 100% trên hệ thống phần mềm E-learning của EVN. Tổ chức khoá đào tạo về nội dung tổng quan nhận thức chuyển đổi số cho toàn bộ CBCNV trên hệ thống Elearning. Lập đề cương, kế hoạch tổ chức khoá đào tạo “Nhận thức về Chuyển đổi số trong đơn vị sản xuất điện” cho toàn bộ CBCNV trong năm 2022.

Ứng dụng tờ khai y tế Online.

Với nỗ lực nhằm nâng cao hơn nữa công tác quản lý, Công ty xây dựng thành công và sử dụng App Mobile BanVeHMI, cập nhật thông tin, thông số nhà máy trên ứng dụng di dộng. Hiện tại hệ thống giúp Ban lãnh đạo quản lý thông số nhà máy mọi lúc mọi nơi.

Ngoài ra, Công ty thử nghiệm lần 1 phần mềm Tin nhắn thông tin sự cố qua SMS/EMAIL nhằm đảm bảo thông tin sớm nhất đến bộ phận quản lý tình hình sự cố của nhà máy, giúp xử lý nhanh các sự cố bất thường.

Ứng dụng thông tin sự cố nhanh qua SMS/EMAIL.

Phối hợp với địa phương, các ngành trong công tác phòng chống dịch Covid19, Công ty thiết kế và sử dụng Tờ khai y tế online, nhằm khai báo, quản lý nhanh và thông kê thông tin liên quan đến tình hình ý tế của toàn bộ CBCNV.

Trong công tác quản lý vận hành, Công ty đã lập phương án xây dựng hệ thống đồng bộ dữ liệu tự động vào phần mềm quản lý kỹ thuật (PMIS), đây là một hệ thống giúp cập nhật thông tin vận hành nhanh và chính xác, ngoài ra có thể thống kê, tìm kiếm dữ liệu. Dữ liệu được cập nhật vào phần mềm PMIS đáp ứng đúng theo yêu cầu của EVN/EVNGENCO1.

Với những kết quả khả quan đạt được, Công ty lập kế hoạch thực hiện các tháng cuối năm, giao nhiệm vụ cụ thể tới phòng ban/phân xưởng và tới toàn bộ CBCNV để nâng cao, hiệu quả hơn nữa việc triển khai Chuyển đổi số trong đơn vị: Nghiên cứu xây dựng Phần mềm chấm công tại Công ty; Nâng cấp App Mobile BanVeHMI, phục vụ đầy đủ và tốt hơn cho công tác quản lý nhà máy; Tiếp tục số hoá công tác sửa chữa RCM trên hệ thống quản lý kỹ thuật PMIS để để phục vụ công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên trong Công ty.
Ứng dụng Mobile quản lý thông số nhà máy.

Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ số, trong thời gian tới Công ty thủy điện Bản Vẽ sẽ luôn cố gắng để tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào cải tiến, hoàn thiện hơn nữa dây chuyền sản xuất. Đồng thời, nâng cao năng lực trong các lĩnh vực quản trị, điều hành; nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng.

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện