Multimedia

Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi vẻ vang

09:41, 03/02/2023
Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đảm nhận sứ mệnh lãnh đạo đất nước, chỉ ra con đường phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam là con đường kết hợp, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
 

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện