Pháp luật

Những chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 5/2023

07:18, 02/05/2023
 Nhiều chính sách kinh tế mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2023 như: Quy định mới về tiền lãi danh nghĩa trái phiếu Chính phủ, Quy định mới về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp…

Một loạt chính sách kinh tế mới có hiệu lực thi hành từ tháng 5/2023, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, có ảnh hưởng và tác động đến nhiều đối tượng.

Quy định mới về tiền lãi danh nghĩa trái phiếu Chính phủ

Ngày 10/2, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 107/2020/TT-BTC hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước. Đây là một chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 5/2023.

Thông tư 12 bổ sung quy định về "Tiền lãi danh nghĩa trái phiếu Chính phủ" (Điều 15a) như sau: Trường hợp Kho bạc Nhà nước nhận được tiền lãi danh nghĩa trái phiếu Chính phủ trong thời gian mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm hoàn trả số tiền lãi danh nghĩa trái phiếu Chính phủ đã nhận được cho các ngân hàng thương mại theo mã trái phiếu Chính phủ mà Kho bạc Nhà nước nhận được tiền lãi danh nghĩa.

Việc hoàn trả tiền lãi danh nghĩa trái phiếu Chính phủ được thực hiện bên ngoài hệ thống giao dịch công cụ nợ của sở giao dịch chứng khoán; thời điểm hoàn trả lãi danh nghĩa do hai bên tự thống nhất nhưng không được muộn hơn 5 ngày làm việc, kể từ ngày thực thanh toán lãi trái phiếu. 

Bổ sung quy định về tiền lãi danh nghĩa trái phiếu Chính phủ.

Trường hợp chuyển tiền lãi danh nghĩa chậm, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm thanh toán tiền phạt chậm thanh toán cho ngân hàng thương mại đối với số ngày chậm thanh toán theo mức lãi suất phạt chậm thanh toán quy định.

Thông tư 12 có hiệu lực thi hành từ ngày 4/5.

Quy định mới về thủ tục thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính

Một chính sách mới về kinh tế có hiệu lực từ tháng 5/2023 là Thông tư số 18/2023/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 21/3 quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.

Thông tư này hướng dẫn về xác định thời điểm người vi phạm đã thực hiện nghĩa vụ nộp tiền phạt tương ứng với 2 hình thức nộp tiền phạt (tiền mặt và chuyển khoản).

Trường hợp nộp tiền phạt bằng tiền mặt trực tiếp, ngày xác định người nộp tiền phạt đã thực hiện nghĩa vụ nộp tiền phạt là ngày Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính công ích hoặc người có thẩm quyền thu tiền phạt theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP xác nhận trên chứng từ thu, nộp tiền phạt.

Trường hợp nộp tiền phạt bằng hình thức chuyển khoản, ngày xác định người nộp tiền phạt đã thực hiện nghĩa vụ nộp tiền phạt là ngày người nộp tiền phạt nhận được thông báo giao dịch tiếp nhận khoản tiền nộp phạt thành công từ ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính công ích để nộp vào ngân sách nhà nước.

Chính sách kinh tế mới này có hiệu lực thi hành từ ngày 5/5.

Quy định mới về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Thông tư số 16/2023/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 17/3 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2021/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Thông tư số 16/2023/TT-BTC sửa đổi quy định về "Điều chỉnh vốn điều lệ tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ" như sau:

Với doanh nghiệp đang hoạt động, việc điều chỉnh vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, khoản 4 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP và khoản 7 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Với các doanh nghiệp không có nhu cầu bổ sung vốn điều lệ hoặc không lập phương án xác định vốn điều lệ và nguồn đầu tư bổ sung vốn điều lệ quy định tại khoản 7 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP, cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm rà soát, quyết định và chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện nộp phần chênh lệch giữa nguồn vốn chủ sở hữu với vốn điều lệ vào ngân sách nhà nước, việc nộp phần chênh lệch này không làm ảnh hưởng đến khả năng thanh toán và nghĩa vụ trả nợ của doanh nghiệp.

Quy định mới về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp sắp có hiệu lực thi hành. (Ảnh minh họa).

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cơ quan đại diện chủ sở hữu ban hành quyết định, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp phần chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu với vốn điều lệ của doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước. Khi doanh nghiệp nộp phần chênh lệch giữa nguồn vốn chủ sở hữu với vốn điều lệ vào ngân sách nhà nước thì đồng thời hạch toán giảm theo từng thành phần vốn tương ứng thuộc nguồn vốn chủ sở hữu.

Chính sách về kinh tế này có hiệu lực từ ngày 8/5.

Quy định mới về dịch vụ thông tin duyên hải

Một chính sách kinh tế mới có hiệu lực thi hành từ tháng 5/2023 là Thông tư 03/2023/TT-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 30/3/2023 quy định chi tiết đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải sử dụng ngân sách Nhà nước.

Thông tư nêu rõ, Cục Hàng hải Việt Nam là cơ quan đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải và Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) là đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải.

Theo chính sách mới về kinh tế này, căn cứ vào khối lượng dịch vụ sự nghiệp công quy định, giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải năm gần nhất, dự kiến biến động các yếu tố chi phí đầu vào, VISHIPEL có trách nhiệm lập nhu cầu kinh phí để cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải của năm tiếp theo gửi Cục Hàng hải Việt Nam trước ngày 30/5 hàng năm.

Trên cơ sở đề xuất của VISHIPEL, Cục Hàng hải Việt Nam lập dự toán chi ngân sách nhà nước để cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải năm tiếp theo gửi Bộ Giao thông vận tải trước ngày 1/7 hàng năm để Bộ Giao thông vận tải tổng hợp trong dự toán chi ngân sách Nhà nước gửi Bộ Tài chính theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5.

Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Ngày 3/4, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Nghị định này bổ sung nhiều quy định mới quan trọng liên quan đến vấn đề quản lý, sử dụng đất đai. 

Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. (Ảnh minh họa).

Đáng chú ý, Nghị định số 10 bổ sung Điều 17a vào Nghị định số 43/2014/NĐ-CP về đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất.

Ngoài ra, Nghị định số 10 còn bổ sung trình tự thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định về đầu tư.

Bên cạnh đó, nghị định này cũng quy định chi tiết về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) qua mạng. Theo đó, người dân sẽ được nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận bằng hình thức trực tuyến và nhận hồ sơ qua bưu điện, mà không phải trực tiếp đến tận cơ quan quản lý để thực hiện như trước.

Chính sách mới về kinh tế này có hiệu lực từ ngày 20/5.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện