Thời sự - Chính trị

Thành quả phát triển KT-XH của tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020

08:51, 17/10/2020
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng và tương đối toàn diện. Tự hào với những thành quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên, chủ động đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững.

Năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, trong bối cảnh thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức, Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực. 

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân giai đoạn 2016 – 2020 đạt 7,2%. GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2015. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán được giao, cuối năm 2020 dự kiến gấp khoảng 1,7 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Nông nghiệp, nông thôn và nông dân có nhiều khởi sắc, là điểm sáng của cả nước về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay số huyện, xã đạt tiêu chí nông thôn mới vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội và cao hơn mức bình quân cả nước. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng đồng bộ. Cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng tốt hơn. 

Các chỉ tiêu KT-XH đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tiến bộ. An sinh xã hội, đời sống của nhân dân được quan tâm, cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3%. Cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được chú ý toàn diện trên các mặt. 

Tinh thần đoàn kết, dân chủ được lan tỏa rộng rãi; Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đối ngoại được tăng cường, mở rộng, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với bạn bè trong nước và quốc tế. Những kết quả đã đạt được trong năm năm qua, tạo tiền đề vững chắc để toàn tỉnh phấn khởi bước vào giai đoạn phát triển mới.

Hiến Chương - Tùng Nam

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện