Thời sự - Chính trị

Danh mục 33 Nghị quyết được HĐND tỉnh Nghệ An thông qua tại kỳ họp thứ 17

17:10, 07/12/2023

Chiều 7/12, kỳ họp thứ 17, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh đã tiến hành phiên thảo luận và thống nhất thông qua 33 Nghị quyết.

Toàn cảnh kỳ họp.
Toàn cảnh kỳ họp.

Danh mục 33 Nghị quyết được HĐND tỉnh Nghệ An thông qua tại kỳ họp thứ 17:

1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

2. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024

3. Nghị quyết bổ sung danh mục và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương

4. Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách trung ương thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

5. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT.532 đoạn Km0+00 – Km28+00

6. Nghị quyết cho ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nghệ An

7. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai (giai đoạn 1)

8. Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An

9. Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai và Khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

10. Nghị quyết quy định về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự kỳ họp.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự kỳ họp.

11. Nghị quyết ban hành quy định phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An

12. Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An

13. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2022

14. Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024

15. Nghị quyết quy định về mức chi ngân sách nhà nước cho một số hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

16. Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

17. Nghị quyết thông qua kết quả rà soát, hệ thống hóa kỳ 2019 - 2023 đối với các Nghị quyết do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành

18. Nghị quyết bãi bỏ một số Nghị quyết do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành

19. Nghị quyết sáp nhập, đặt tên, đổi tên khối, thôn ở các phường, xã tại thành phố Vinh và huyện Diễn Châu

20. Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp chưa công lập và tổ chức Hội năm 2024

Đại biểu bấm nút biểu quyết.
Đại biểu bấm nút biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết.

21. Nghị quyết giao số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024

22. Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2024

23. Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, xóm, khối, bản; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, xóm, khối, bản; định mức phân bổ dự toán kinh phí hoạt động của các tổ chức, chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

24. Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

25. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào diện thỏa thuận hợp tác giáo dục, đào tạo giữa tỉnh Nghệ An nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các tỉnh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An

26. Nghị quyết quy định mẫu hồ sơ, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý của nội dung Đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I từ 2021 - đến 2025.

27. Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung mục 1 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 24/6/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

28. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết của HĐND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An

29. Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

30. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2024

Các đại biếu nhấn nút biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết.
Các đại biếu nhấn nút biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết.

31. Nghị quyết về nâng cao hiệu quả việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An

32. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh nghệ An về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An

33. Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Nghệ An

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện