Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đại hội XIII của Đảng: Thấu suốt tư tưởng, trọng trách vì dân

07:48, 30/01/2021
Theo dõi phát biểu khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; toàn văn báo cáo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt BCH Trung ương khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng; nghiên cứu Báo cáo chính trị của Đại hội cùng nhiều tham luận của lãnh đạo các bộ ngành, địa phương…, có thể nhận thấy rất rõ về một Đại hội thấu suốt tư tưởng, trọng trách: Đảng vì Nhân dân, vì sự phát triển phồn vinh của đất nước, của dân tộc.

Hạnh phúc, ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu của Đảng  

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc Đại hội.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh VGP

Kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và từ thực tiễn công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua, Đại hội XIII đã rút ra bài học kinh nghiệm lớn: Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước nhấn mạnh: “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”.  Đây là sự kiên định, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trên cơ sở đó, Đại hội XIII đã có bước phát triển, hoàn thiện cơ sở lý luận về vai trò, vị trí của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng, từ “lấy dân làm gốc” ở Đại hội VI đến khẳng định “Dân là gốc”; từ đặt vai trò, vị trí: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, đến mục tiêu cuối cùng là “dân thụ hưởng” mọi giá trị của công cuộc đổi mới.

Cụ thể hóa tư tưởng xuyên suốt này, phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025 đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đó là GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700-5.000 USD, tỉ lệ lao động qua đào tạo là 70%; tỉ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1-1,5% hàng năm; có 10 bác sĩ và 30  giường bệnh/1 vạn dân; tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số; tuổi thọ trung bình khoảng 74,5 tuổi; tỉ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh  nông thôn là 93-95% v.v. Đến đây, liên tưởng tới lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta là một đảng cách mạng, ngoài lợi ích của công nhân và nông dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác”.

Nhân dân là động lực của đổi mới

Đại hội nghe Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn kiện trình Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Đại hội nghe Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn kiện trình Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển và các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ mới và cả những giai đoạn tiếp theo, một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Văn kiện Đại hội XIII xác định là: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam nhằm hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước phát triển cường thịnh. Đó là việc tiếp tục cụ thể hóa, hoàn thiện thể chế thực hành dân chủ theo tinh thần Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011), bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước đều thuộc về nhân dân. Thực hiện đúng đắn, hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ cơ sở theo tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Có thể nói, báo cáo chính trị của Đại hội XIII đã tổng hợp được ý chí nguyện vọng của toàn dân đó là khát vọng phát triển đất nước nhanh hơn, bền vững hơn. Và hơn hết, Đảng nhận thức rõ vai trò to lớn của nhân dân “khó vạn lần dân liệu cũng xong”; vai trò của việc thực hành dân chủ rộng rãi, củng cố, nâng cao niềm tin son sắt của nhân dân, tạo đồng thuận trong xã hội chính là động lực to lớn, mang tính quyết định của cách mạng.

Hoàn thiện đồng bộ cơ chế chính sách vì dân

Việc cụ thể hóa Nghị quyết thông qua hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế chính sách, tạo lập môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng là một trong những vấn đề bức thiết của đời sống đã được Đại hội XIII đề cập nhiều hơn. Báo cáo chính trị và nhiều tham luận tại Đại hội đã có những kiến giải thấu đáo về việc huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển như đất đai, tài chính, phân cấp phân quyền giữa các cấp, các ngành đến việc tăng cường, kiểm tra, giám sát quyền lực sao cho hợp lý, hiệu quả, giải quyết được những tồn tại, vướng mắc của thực tiễn hiện nay.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: VGP
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: VGP

Đại hội XIII của Đảng đã đề cập toàn diện về các chính sách về phát triển giáo dục đào tạo, bảo đảm để mọi người dân đều được thụ hưởng một cách công bằng thành quả cảu nền giáo dục. Vấn đề về giáo dục tri thức, nghề nghiệp, đạo đức, thẩm mỹ, kỹ năng sống cho thế hệ trẻ đã được đề cập sâu trong báo cáo chính trị và qua thảo luận tại nhiều tổ đại biểu, với mục tiêu cần thiết có những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh hợp tác ngày càng sâu rộng với thế giới.

Lấy thước đo “vì dân” để xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Song song với việc tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, Đại hội XIII chú trọng các nội dung, giải pháp tập trung xây dựng Đảng về đạo đức. Cán bộ đảng viên phải nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. Đảng viên giữ chức vụ càng cao thì phải càng gương mẫu để khẳng định vị trí lãnh đạo, tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh về nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội là sáng suốt bầu chọn được BCH Trung ương là những cán bộ cấp chiến lược phải có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Có như vậy, Đảng mới lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới quần chúng, cổ vũ, thôi thúc quần chúng nhân dân nỗ lực vì mục tiêu của cách mạng.

Để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, Đại hội XIII đã có bước cụ thể hóa, hoàn thiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” bằng việc phát huy vai trò giám sát, đánh giá của nhân dân trong xây dựng Đảng, nhà nước. Dường như đây là lần đầu tiên văn kiện của Đảng ghi rõ: “lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ đảng viên”. Thêm lần nữa, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định sự kiên định về tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt sâu sắc thêm trong đội ngũ của Đảng lời dạy của Bác: “Mỗi cán bộ đảng viên phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, và là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. 

Đoàn Đại biểu tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.
Đoàn Đại biểu tỉnh Nghệ An trao đổi bên lề Đại hội.

Khẳng định mục tiêu tiếp tục công cuộc đổi mới đất nước là xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân, Đại hội XIII của Đảng đã kế thừa, phát huy tư tưởng nhân nghĩa được xây đắp qua mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của cha ông, sự kiên định và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tư tưởng, phương pháp cách mạng đúng đắn, hợp quy luật ấy đã và luôn làm cho ý Đảng hòa quyện với lòng dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng vươn lên mãnh liệt và ý chí, quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nhất định sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới, vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc./.

                                                                                                                                                                                           Nguyễn Như Khôi

 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm