Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Chính phủ họp trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thi hành Luật Quy hoạch

14:52, 15/07/2019
Sáng nay (15/7), Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai thi hành Luật Quy hoạch, trọng tâm là tình hình thực hiện Nghị định số 11 của Chính phủ về triển khai Luật Quy hoạch.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch Quốc gia chủ trì tại đầu cầu Hà Nội. Tại điểm cầu Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa chủ trì.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Luật quy hoạch được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật gồm 6 chương với 59 điều, 3 phụ lục. Để thực hiện chuyển tiếp quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có nhiều văn bản hướng dẫn và đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương  thực hiện Nghị quyết số 11 ngày 05/02/2018 của Chính phủ. Tính đến nay mới có 2 Bộ  đã ban hành Quyết định bãi bỏ 58 quy hoạch sản phẩm và 17 địa phương  đã ban hành Quyết định bãi bỏ 238 quy hoạch sản phẩm. Tuy nhiên, do chưa tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyển tiếp quy hoạch và việc chậm ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch nên kết quả đạt được của các Bộ, ngành, địa phương còn hạn chế, đặc biệt là việc triển khai tổ chức lập các quy hoạch cho thời kỳ 2021 - 2030 là chưa đáp ứng được tiến độ theo yêu cầu.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thi hành Luật Quy hoạch.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại  Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thi hành Luật Quy hoạch.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Việc lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành của cả nước, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được tiến hành đồng thời, có sự phối hợp, điều chỉnh, theo phương pháp đúng dần. Hiện nay, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030 đang được dự thảo trình Hội nghị Trung ương lần thứ 11.

Tại điểm cầu Nghệ An.

Đây là căn cứ quan trọng để xây dựng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 và các quy hoạch khác. Để bảo đảm tính thống nhất của các loại quy hoạch, khung định hướng phát triển quốc gia sẽ được soạn thảo trong thời gian từ tháng 11/2019 - 1/2020, trình Hội đồng quy hoạch quốc gia thông qua để làm căn cứ bước đầu cho việc lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh./. 
Huy Cung – Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm