Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đài PT-TH Nghệ An quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII

17:24, 24/07/2019
Chiều 24/7, Đài PT-TH Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Đài. Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trực tiếp truyền đạt tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An nhấn mạnh, mục đích của Hội nghị là phổ biến, quán triệt Nghị quyết để toàn thể cán bộ, viên chức người lao động của Đài nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết. Từ đó, Đài PT-TH Nghệ An xác định nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền để đưa nghị quyết vào cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An; đồng thời thực cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ vào thực tiễn của Đài.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hiền – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã phân tích, trình bày về các nội dung chính của Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII như: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phân tích, quán triệt về các nội dung chính của Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phân tích về các nội dung chính của Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã quán triệt các nội dung Thông báo số 55 của Bộ Chính trị về Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị khóa XI về phát triển Nghệ An đến năm 2020; Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong đó khẳng định, Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động. Nghị quyết khẳng định, chúng ta cần nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, xác định đúng đắn mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các giải pháp phù hợp, khả thi để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp từ ngày 16-18/5/2019 với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến, đóng góp vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khoá XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị đã xem xét, thảo luận về Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10 khoá XII và một số vấn đề quan trọng khác.

Cán bộ, đảng viên Đài PT-TH Nghệ An học tập Nghị quyết.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hiền báo cáo nội dung chính tại kỳ họp thứ 7 – Quốc hội khóa XIV; Ý kiến của cử tri xung quanh kỳ họp. Trên cơ sở này, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã có những định hướng Báo chí cho Đài PT-TH Nghệ An trong công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới./.

Thùy Dương

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm