Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đảng ủy khối Doanh Nghiệp học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng 

11:24, 28/06/2019
Sáng nay (28/6), Đảng Ủy khối Doanh Nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Hội nghị Trung ương 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Thông báo số 55, ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến năm 2020”.
Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy khối Doanh Nghiệp tỉnh khẳng định việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố tăng cường niềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh,

Toàn cảnh
Toàn cảnh hội nghị.

Vì vậy, Bí thư Đảng ủy khối yêu cầu, các cấp ủy đảng các đảng viên trong toàn Đảng bộ, cần tuyên truyền sâu rộng các nội dung đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong doanh nghiệp, nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, của tỉnh./.
Hữu Đức – Duy Thanh

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm